Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Inleiding

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten die Manasik Reizen sluit met haar klanten.
 2. Deze reisvoorwaarden zijn ook van toepassing op andere diensten zoals accommodaties, vliegtickets etc.

Artikel 2 Inleiding

 1. Manasik Reizen zal vóór het sluiten van de reisovereenkomst bekend maken wanneer de reissom (volledig) betaald moet zijn. Manasik Reizen kan een aanbetaling vragen. Deze zal bekend worden gemaakt, alvorens u akkoord gaat met de reisovereenkomst.
 2. Manasik Reizen is niet verantwoordelijk voor schade, indien de reiziger geen reis- en/of annuleringsverzekering heeft afgesloten. De reiziger is altijd zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering.
 3. Manasik Reizen is niet verantwoordelijk voor algemene informatie in foto’s, flyers, advertenties, websites en social media kanalen, indien deze niet verstrekt of opgesteld zijn door Manasik Reizen zelf.
 4. Indien de aangeboden reis is opgenomen in een eigen (internet) publicaties van Manasik Reizen, zal de hierin vermelde informatie deel uitmaken van de reisovereenkomst.
 5. De uitvoerende luchtvaartmaatschappij wordt zodra deze bij Manasik Reizen bekend is aan de reiziger medegedeeld. Definitieve vertrek- en aankomsttijden zullen tijdig vermeld worden aan de reiziger. Manasik Reizen is ten alle tijden niet verantwoordelijk voor wijziging van de vertrek- en aankomsttijden, indien deze zijn gewijzigd door de luchtvaartmaatschappij.

Artikel 3 Informatieverstrekking

 1. De reiziger verstrekt tijdig alle gegevens omtrent de aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
 2. De reiziger is verplicht om bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door Manasik reizen omtrent zijn eigen lichamelijke en geestelijke toestand alsmede omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers.
 3. Indien de reiziger geen of onjuiste informatie geeft, kan dit tot gevolg hebben dat deze reiziger(s) door of namens Manasik Reizen van (verdere) deelname aan de reis wordt (worden) uitgesloten. In dat geval worden alle hiermee gemoeide kosten aan de reiziger in rekening gebracht.
 4. De reiziger kan zowel om medische redenen als om andere redenen Manasik Reizen verzoeken om het reisaanbod te wijzigen of te annuleren. Manasik Reizen is niet verplicht aan een dergelijk verzoek in te willigen. Indien Manasik Reizen het verzoek inwilligt, is de reiziger verplicht de aan deze wijziging verbonden kosten te vergoeden.

Artikel 4 Bevestiging/Herroeping

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Manasik Reizen. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger zo spoedig mogelijk een bevestiging en/of een factuur.
 2. Manasik Reizen kan de reisovereenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn schriftelijk opzeggen in geval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimum aantal deelnemers.
 3. Het aanbod van Manasik Reizen is vrijblijvend en kan zo nodig door deze ook nog na aanvaarding door de reiziger van het aanbod en eventuele bevestiging door Manasik Reizen, worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 48 uur na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.
 4. Fouten binden Manasik Reizen niet. Zulke fouten en vergissingen zijn op het eerste gezicht als zodanig kenbaar of zouden dat moeten zijn.

Artikel 5 Wijzigingen door Manasik reizen

 1. Manasik Reizen kan de reisovereenkomst slechts wijzigen wegens gewichtige omstandigheden die hij de reiziger meedeelt. De reiziger kan de wijziging slechts afwijzen, indien zij hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
 2. Manasik Reizen kan de reisovereenkomst ook wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. De reiziger kan deze wijziging afwijzen (zie lid 6).
 3. Manasik Reizen kan tot dertig dagen voor aanvang van de reis de reissom verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten (met inbegrip van brandstofkosten) of de verschuldigde belastingen en heffingen. Bij toepassing van deze bepaling geeft Manasik Reizen aan op welke wijze de verhoging is berekend. De reiziger kan de verhoging afwijzen (zie lid 6).
 4. Vanaf de datum waarop de volledige reissom betaald moet zijn volgens de voorwaarden van Manasik Reizen en ook daadwerkelijk betaald is, zal Manasik Reizen– in afwijking van het bepaalde in lid 3– de reissom niet meer verhogen.
 5. In geval van wijziging van de overeenkomst op een wezenlijk punt doet Manasik Reizen onverwijld de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Het alternatieve aanbod dient gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven.
 6. Na een afwijzing als in lid 2 en 3 bedoeld, kan Manasik Reizen de reisovereenkomst opzeggen. De reiziger heeft recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of een evenredig deel daarvan indien de reis reeds is gestart. Ditzelfde recht heeft de reiziger ingeval hij terecht een wijziging die hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt heeft afgewezen.
 7. A. Indien de oorzaak van de wijziging aan Manasik Reizen kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van Manasik Reizen.
  B. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger
  C. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan Manasik Reizen kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.
 8. Manasik Reizen is verplicht de reiziger te informeren over een wijziging in de vertrektijd. Als het gaat om de terugreis van reizigers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfadres niet bekend is, zal Manasik Reizen zich in redelijkheid inspannen om hen te informeren over deze wijziging.

Artikel 6 Documenten

 1. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door Manasik Reizen algemene informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt.
 2. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen met betrekking tot paspoorten en visaverplichtingen. Manasik Reizen kan daar, waar nodig, de reiziger van advies voorzien.
 3. De reiziger is voor aanvang van en tijdens de reis zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar nodig, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van
  inentingen en vaccinaties etc.
 4. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, is de schade voor zijn eigen rekening, tenzij Manasik Reizen heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. Manasik Reizen zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen. Manasik Reizen aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de handelingen en/of nalatigheden van de van de bij de uitvoering van de reisovereenkomst betrokken derden noch voor de juistheid van de door deze derden verstrekte informatie.
 2. Een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis die hem kan worden toegerekend, verplicht Manasik Reizen mede tot vergoeding van ander nadeel dan vermogensschade, voor zover door die
  tekortkoming derving van reisgenot is veroorzaakt. Deze vergoeding bedraagt ten hoogste eenmaal de reissom.
 3. Indien op een, in de reisovereenkomst, begrepen dienst een verdrag of een Verordening van de EU van toepassing is, kan Manasik Reizen zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag of Verordening aan een dienstverlener als zodanig toekent of toestaat.
 4. Manasik Reizen is evenmin aansprakelijk, als en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een door hem afgesloten verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering.

Artikel 8 Rechten van de reiziger

 1. De reiziger kan aan Manasik Reizen verzoeken zich te laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden: de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden;
  • het verzoek wordt uiterlijk 30 kalenderdagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners zich niet verzetten.
  • De daaruit voortvloeiende kosten zijn op rekening van de reiziger zelf.
  Indien het verzoek niet kan worden ingewilligd, zal Manasik Reizen dat met redenen aan de reiziger meedelen.
 2. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Manasik Reizen voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigingskosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.
 3. Manasik Reizen geeft aan op wanneer en op welke wijze hij de reisbescheiden aan de reiziger ter beschikking zal stellen.
 4. Indien de reiziger op het door Manasik Reizen meegedeelde tijdstip, doch uiterlijk 7 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld aan Manasik Reizen.

Artikel 9 Verplichtingen van de reiziger

 1. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen door of namens Manasik Reizen gegeven en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedragingen. Dit te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
 2. De reiziger die zodanig hinder of overlast oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de reis daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Manasik Reizen van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van Manasik Reizen in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.
 3. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden en zo veel mogelijk te beperken.
 4. Iedere reiziger dient uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis zich van het exacte tijdstip van vertrek te vergewissen.

Artikel 10 Opzegging door de reiziger

 1. De reiziger kan de reisovereenkomst opzeggen. Echter is hij verplicht om aan Manasik Reizen de schade te vergoeden die deze ten gevolge van de opzegging lijdt. Deze bedraagt maximaal eenmaal de reissom.
 2. Manasik Reizen kan deze schade fixeren op vaste percentages van de reissom afhankelijk van het tijdstip van opzegging Consumentenvoorwaarden 3 Manasik Reizen (annuleringskosten).
  De reiziger vergoedt Manasik Reizen de schade die zij ten gevolge van de opzegging lijdt en wel als volgt:
  – Tot 30 dagen voor vertrek: 20% van de totale reissom.
  – Tussen 29 en 15 dagen voor vertrek: 50% van de totale reissom.
  – Vanaf 15 dagen voor vertrek tot de vertrekdatum: 100% van de totale reissom.
 3. De reiziger die de reisovereenkomst opzegt, dient annuleringskosten te voldoen, tenzij hij aannemelijk maakt dat de schade van Manasik Reizen lager is uitgevallen. In dat geval zal Manasik Reizen deze lagere schade in rekening brengen. Onder schade wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.

Artikel 11 Betaling

 1. De reiziger die niet tijdig aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, is van rechtswege in verzuim.
 2. Als (tijdige) betaling uitblijft, krijgt de reiziger een aanmaning en wordt hem een termijn gesteld van 7 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Als betaling ook dan uitblijft wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd per deze datum. De reeds betaalde gelden worden met de annuleringsgelden verrekend.

Artikel 12 Incassokosten

 1. Bij niet tijdige betaling, wordt de factuur na diverse aanmaningen overgedragen aan een incassobureau. De reiziger is verantwoordelijk voor de vergoeding van de buitengerechtelijke kosten.
  Manasik Reizen kan altijd in het voordeel van de reiziger afwijken van bovengenoemde.

Artikel 13 Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich – in deze volgorde – melden bij:
  • de betrokken dienstverlener (denk aan vliegtuigmaatschappij, hotel etc.);
  • de reisleiding indien deze aanwezig of bereikbaar is; of een contactpersoon van Manasik Reizen.
 2. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld, d.w.z. zonder enige toerekenbare vertraging, worden gemeld bij Manasik Reizen.
 3. Als een tekortkoming ter plaatse niet wordt opgelost, zorgt Manasik Reizen ervoor dat de klacht genoteerd wordt.
 4. Manasik Reizen zorgt voor informatie over de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.
 5. Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en de registratie van de klacht op de door Manasik Reizen aangegeven wijze heeft voldaan en de dienstverlener of Manasik Reizen daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding (gedeeltelijk) komen te vervallen.
 6. Als een klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden.
Chat openen
1
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?